Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Super-kopia 25.12.2014

Informacja o Firmie:

SPRZEDAWCA – Paweł Sójka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Super-Kopia Tech Paweł Sójka (adres prowadzenia działalności: ul. Jutrzenki 46 02-230 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Warszawa , NIP 522-189-56-53,REGON 017275710 , adres poczty
elektronicznej: superkopia@superkopia.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.superkopia.pl są przetwarzane przez Super Kopia Tech Paweł Sójka . z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 46.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.superkopia.pl
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.superkopia.pl w zakładce "Panel Klienta" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.superkopia.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają 23% podatek.


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w
trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta
podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży
lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr
16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są
m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem
Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta
Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez
Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem www.superkopia.pl za pośrednictwem którego Klient może
zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Paweł Sójka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Super-Kopia Tech Paweł Sójka (adres prowadzenia działalności: ul. Jutrzenki 46
02-230 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Warszawa , NIP 522-189-56-53,REGON 017275710 , adres poczty
elektronicznej: superkopia@superkopia.pl
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu
cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – – Paweł Sójka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Super-Kopia Tech Paweł Sójka (adres prowadzenia działalności: ul. Jutrzenki 46
02-230 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Warszawa , NIP 522-189-56-53,REGON 017275710 , adres poczty
elektronicznej: superkopia@superkopia.pl

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1. Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu
Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w
Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:


Paweł Sójka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Super-Kopia Tech Paweł Sójka (adres prowadzenia działalności: ul. Jutrzenki 46
02-230 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Warszawa , NIP 522-189-56-53,REGON 017275710 , adres poczty
elektronicznej: superkopia@superkopia.pl

Adres strony : www.superkopia.pl


2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące
Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w
Sklepie internetowym.

2.5.3. Opcjonalny newsletter – subskrypcja umożliwia otrzymywanie e-maili z
ofertą sklepu.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z
włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej
z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub
nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie
zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie
Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca
podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

1. Świadczenie Usług elektronicznych

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług
elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu
Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania
Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu
rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: poprawny adres e-mail oraz
hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej
Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na zapisaniu
Klienta do newslettera zostaje zawarta w momencie wyrażenia na to zgody przez
Klienta poprzez podanie adresu e-mail przez Klienta w odpowiednim polu
(Newsletter na stronie głównej) oraz dodatkowe potwierdzenie chęci otrzymywania
wiadomości z ofertą sklepu poprzez kliknięcie na link potwierdzający wysłany na
podany w formularzu newslettera adres email ze sklepu Super-Kopia.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na zapisaniu Klienta
do newslettera jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie
rezygnacji Klienta z newslettera.

3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z
zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.7.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub
uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze
bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym
wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego
terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego
okresu wypowiedzenia.

3.7.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas
nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
przez Strony w czasie trwania umowy.

3.7.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

1. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na
stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny
Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w
chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego
formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać
wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i
informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne
do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość
wraz z kodem pocztowym), kraj, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość
Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w
momencie kliknięcia w formularzu pola "Złóż zamówienie".

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego
otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje
Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez
przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do
momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych
danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

1. Dostawa

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym na
koncie firmy Super-Kopia Tech Paweł Sójka zostanie zaksięgowana wpłata za zamówienie lub
zostanie potwierdzone przez Klienta zamówienie w opcji płatności "za pobraniem"

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem
poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania
Zamówienia .

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do
Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w
czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

1. Płatność

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na
stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu
Zamówienia).6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze
przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy
sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży
stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma
prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części.

1. Prawo odstąpienia od Umowy

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub
umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Jutrzenki 46 , 02-230 Warszawa


7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia
wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia
Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi
elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe
od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku
bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2)
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3)
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez
konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w
zakresie gier hazardowych.

1. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa
Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu
niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać
pisemnie na adres ul. Jutrzenki 46 02-230 Warszawa lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: superkopia@superkopia.pl


8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na
podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją
uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w
karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za
niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27
lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać
pisemnie na adres ul. Jutrzenki 46 , 02-230 Warszawa lub z za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: superkopia@superkopia.pl

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy
licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi
elektronicznej.

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta
sposób.

1. Postanowienie końcowe.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym
Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na
podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa
jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma
miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność
gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego
pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa
lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej
działalności.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze
względu na następujące ważne przyczyny: Zmiana adresów e-mail i siedziby firmy,
zmiany adresów WWW stron sklepu, zmiany metod płatności i dostawy. Zmieniony
Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i
Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych
Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane
Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach
dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo
odstąpienia od umowy.

9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny
pod
adresem:

http://www.superkopia.pl/?regulamin-sklepu,26 >


oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego
żądanie.

9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
(1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na jego żądanie.

9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest
jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory
powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2013

 

 

 

Polityka prywatności serwisu www.superkopia.pl

 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.superkopia.pl jest
  Super-Kopia Tech Paweł Sójka
  02-230 Warszawa ul.Jutrzenki 46
  22 868 22 60 tel.kom 602 324 315
  Nip:522-189-56-53
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Super Kopia Tech Paweł Sójka, funkcjonującego pod adresem www.superkopia.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

7. Loga i znaki firmowe.

Wszystkie znaki towarowe ( logo producentów) są zastrzeżone  przez ich właścicieli i są zamieszczone tylko w celach informacyjnych jak i reklamowych, pamiętając, że służą one do promocji danego produktu, a nie naszej działalności.

Witamy w Superkopia

Raty 0% na wybrane produkty! Kup na eRaty O szczegóły zapytaj naszego handlowca 604 474 333